Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 100% wartości depozytów, nie przekraczających równowartości 100.000 euro. Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.
     

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl