Kredyty dla klientów instytucjonalnych
 1. Kredyt w rachunku bieżącym
  Przyznawany jest na pokrycie zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego/ działu specjalnego na 12 miesięcy. Jest kredytem odnawialnym do wysokości ustalonego limitu kredytowego, uzależnionego od średniomiesięcznych wpływów na rachunek. Każdy wpływ na rachunek daje możliwość ponownego zadłużania się w ramach ustalonej górnej granicy zadłużenia. Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej. Odsetki pobierane są w okresach miesięcznych od kwot faktycznie wykorzystanych.
 2. Kredyty obrotowe
  Przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb, związanych z działalnością gospodarczą, prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej. Udzielane do 2 lat ze spłatą w ratach lub jednorazowo, bez możliwości odnowienia. Kwota kredytu wynika z zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Możliwość przedterminowej spłaty bez dodatkowych opłat.
 3. Kredyty płatnicze
  Udzielane Kredytobiorcom, posiadającym rachunek bieżący w Banku. Przeznaczone na sfinansowanie bieżących zobowiązań kredytobiorcy. Udzielane z terminem płatności do 90 dni. Zabezpieczenie stanowi umowa o przelew wierzytelności i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem.
 4. Kredyty inwestycyjne
  Przeznaczone są na zakupy nieruchomości (w tym rolnych), środków transportu, maszyn i urządzeń oraz modernizację środków trwałych. Udzielane do 80 % ponoszonych nakładów inwestycyjnych, do 10 lat z możliwością zastosowania karencji w spłacie rat do 12 miesięcy. Spłaty następują w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych. Możliwość przedterminowej spłaty bez dodatkowych opłat.
 5. Kredyty pomostowe 
  Kredyty pomostowe przeznaczone są na inwestycje, realizowane przez samorządy, rolników i przedsiębiorców, finansowane są ze środków unijnych w ramach określonych programów; w szczególności przedsięwzięcia rozwojowe, służące poprawie warunków ekologicznych, dobrostanu zwierząt, konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Kredyty pomostowe stanowią uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy, które są angażowane na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentowane przed uruchomieniem kredytu. Jeżeli kredyt jest realizowany w transzach, dopuszcza się angażowanie środków własnych proporcjonalnie do wysokości transzy. Kredytobiorca po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymuje od Banku promesę udzielenia kredytu pomostowego pod warunkiem przyjęcia przez agencję płatniczą wniosku o realizację przedsięwzięcia. W przypadku otrzymania środków z agencji płatniczej kredytobiorca zobowiązany jest do przekazania tych środków na spłatę kredytu pomostowego. Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach. Maksymalny okres kredytowania nie może przekraczać 8 lat, w tym 1 roku karencji, w zależności od kwoty kredytu i okresu amortyzacji nakładu.