KLIENCI INDYWIDUALNI

W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2016 r. zmiany do Ustawy Prawo bankowe, informujemy, że zgodnie z art. 56 Prawa bankowego - Posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, lokaty oszczędnościowej - może na wypadek swojej śmierci polecić pisemnie bankowi, dokonanie wypłaty z rachunku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu, kwoty pieniężnej do wysokości dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

 

(Szczegółowe informacje zamieszczone są w Regulaminach do tych rachunków dostępnych w placówkach Banku)