Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bank otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe ROR (konta osobiste) dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, rezydentów, na rzecz jednej osoby lub jako rachunek wspólny. Posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych mają do dyspozycji:

  • dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych w czasie rzeczywistym (ELIXIR),
  • korzystanie z kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
  • składanie stałych zleceń,
  • korzystanie z karty Visa Classic Debetowa,
  • korzystanie z systemu bankowości internetowej eBankNet – bezpieczny i swobodny całodobowy dostęp do rachunku,
  • możliwość bezprowizyjnego pobierania gotówki w bankomatach oznaczonych logo zrzeszeń banków spółdzielczych, BGŻ i Kredyt Banku,
  • możliwość uzyskania informacji o rachunku w formie komunikatów SMS,
  • możliwość uzyskania informacji o rachunku przez telefon na hasło.

Przy otwarciu rachunku oraz w czasie trwania umowy posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika/-ów do dysponowania rachunkiem.

Minimalna kwota miesięcznych stałych wpływów na rachunek nie może być mniejsza niż 300,- zł. Środki zgromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Odsetki podlegają kapitalizacji rocznej z dniem 31 grudnia każdego roku.