Zasady Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza na obradach dnia 08.06.2020 r. zapoznała się z przedstawioną przez Zarząd informacją dotyczącą stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli w roku 2019.

Rada Nadzorcza Banku przeprowadziła ocenę stosowania Zasad ładu korporacyjnego w oparciu o raporty przedłożone przez Zarząd, a sporządzone przez  Zespół zarządzania ryzykiem i analiz. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził „Zasady Ładu  Korporacyjnego”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu Rada Nadzorcza stwierdza, że w Banku są przestrzegane zapisy Zasad Ładu Korporacyjnego.

 

OŚWIADCZENIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NOWEJ SOLI O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH WYDANYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowej Soli oświadcza, że Bank i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), opublikowane na stronie internetowej KNF: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index

Jednocześnie Zarząd informuje o odstąpieniu od stosowania następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

  1. § 6: „§ 6. 1. W przypadku wprowadzenia instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu nadzorującego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej. 2. Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.” Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi” odstąpienie od przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia.
  2. § 8 ust. 4 w części dotyczącej: „zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.” Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu oraz Rozdziału 9, gdyż nie dotyczą Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowej Soli